ZACHOWANIE PRACOWNIKÓW W SYTUACJI ZAGROŻENIA
BOMBOWEGO I NAPADU

Wykłady, ćwiczenia, dynamiczne symulacje

 

Założenia:

  • Grupa uczestników szkolenia realizuje podobne zadania w pracy.

  • Szkolenia będą realizowane w miejscu pracy.

 

Zobowiązania Security Direct:

  • opracowanie harmonogramu szkoleń,

  • opracowanie materiałów szkoleniowych i udostępnienie ich w odpowiedniej liczbie uczestnikom szkolenia oraz dostarczenie jednego kompletu do Zleceniodawcy,

  • przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia,

  • wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,

  • opracowanie i przekazanie do Zleceniodawcy raportu końcowego podsumowującego ocenę jakości realizacji szkolenia.

 

Zobowiązania Zleceniodawcy:

  • udostępnienie sal,

  • rekrutacja uczestników szkolenia,

  • nadzór nad prawidłowym przebiegiem szkolenia.

 

PLAN SZKOLENIA

 

1. Procedury antybombowe (prezentacja, pokaz):

1.1. Zagrożenia związane z możliwością podłożenia ładunku wybuchowego,

1.2. Sposoby otrzymywania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,

1.3. Zasady postępowania w przypadku telefonicznej informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,

1.4. Sprawdzenie obiektu,

1.5. Postępowanie po zlokalizowaniu podejrzanego przedmiotu,

1.6. Zasady przeprowadzenia ewakuacji,

1.7. Zasady kontroli przesyłek i postępowania z podejrzanymi przesyłkami,

1.8. Procedury kontrolne, prewencja.

2. Szkolenie antynapadowe (prezentacja + symulacja):

2.1. Omówienie aktualnej sytuacji zagrożeń banków przestępczością kryminalną,

2.2. Czynniki powodujące wzrost lub zmniejszenie prawdopodobieństwa napadu,

2.3. Metody działania sprawców,

2.4. Prewencja – procedury bezpieczeństwa,

2.5. Zasady postępowania w trakcie napadu,

2.6. Zasady postępowania po napadzie,

2.7. Zasady tworzenia portretu pamięciowego,

2.8. Symulacja napadu,

2.9. Omówienie reakcji emocjonalnych osób uczestniczących w symulacji,

2.10. Psychologiczne konsekwencje uczestniczenia w napadzie,

2.11. Ćwiczenie praktyczne – opis sprawcy.

3. Podsumowanie szkolenia.

4. Metody szkoleniowe:

4.1. Prezentacja multimedialna + wykład,

4.2. Zapoznanie z przykładowymi ładunkami wybuchowymi (atrapy),

4.3. Symulacja napadu z użyciem broni strzelającej amunicją hukową,

4.4. Ćwiczenie praktyczne – tworzenie opisu pamięciowego.

5. Pomoce dydaktyczne:

5.1. Komputer + projektor multimedialny,

5.2. Atrapy ładunków wybuchowych,

5.3. Broń strzelająca amunicją hukową.

 

Zajęcia poprowadzą osoby bezpośrednio realizujące zadania związane z nadzorem nad zapewnieniem bezpieczeństwainstytucji i osób, jednocześnie posiadające państwowe uprawnienia instruktorów strzelectwa, samoobrony i survivalu.

 

Zajęcia są realizowane w formie wykładu, prezentacji multimedialnych, pokazów i ćwiczeń praktycznych.