STATUT FUNDACJI

 

INSTYTUT BEZPIECZEŃSTWA I ROZWOJU MIĘDZYNARODOWEGO

„SDirect24”

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

&1

 

Fundacja pod nazwą Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego ”SDirect24” została ustanowiona  dnia 25.10.2018  roku przez Bogusława Packa i Stanisława Majmana, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przed Dariuszem Kramarzem, notariuszem w Warszawie, za repertorium A nr 12190/2018 działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

 

& 2

 

 1. Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 

& 3

 

 1. Obszarem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji.

                                                                                                                   

& 4

 

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych podmiotów, w tym fundacji i stowarzyszeń, na zasadach określonych w niniejszym statucie.

 

& 5

 

Fundacja może posługiwać się pieczęcią okrągłą z oznaczeniem nazwy Fundacji.

 

& 6

 

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów. Wartość środków majątkowych przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1.000 zł.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:

 

 • PKD 18.12.Z - pozostałe drukowanie

 • PKD 18.13.Z - działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

 • PKD 47.19.Z - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • PKD 47.61.Z - sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • PKD 47.91.Z - sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • PKD 58.11.Z - wydawanie książek

 • PKD 58.19.Z - pozostała działalność wydawnicza

 • PKD 59.1 - działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

 • PKD 63.12.Z - działalność portali internetowych

 • PKD 63.9 - pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

 • PKD 69.10.Z- działalność prawnicza

 • PKD 70.21.Z- stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

 • PKD 70.22.Z- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • PKD 72.19.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

 • PKD 72.20.Z - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

 • PKD 74.90.Z - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana

 • PKD 77.40.Z - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

 • PKD 82.30.Z - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

 • PKD 85.59.B - pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • PKD 85.60.Z - działalność wspomagająca edukację

 • PKD 94.99.Z - działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

& 7

 

Ministrem właściwym do sprawowania nadzoru nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

& 8

 

Celem Fundacji jest: 

 1. Wspieranie obronności Polski oraz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz rozwoju państw;

 2. Popularyzacja świadomości narodowej w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa oraz rozwoju państwa i działań organizacji międzynarodowych;

 3. Popularyzacja wiedzy historycznej, w tym dotyczącej historii wojskowości, rozwoju Polski, Europy i świata;

 4. Popularyzacja wiedzy społeczno-ekonomicznej dotyczącej rozwoju państw i organizacji międzynarodowych;

 5. Kształtowanie postaw patriotycznych wśród obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz prospołecznych postaw dążących do rozwoju państw i ich bezpieczeństwa;

 6. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

& 9 

   

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

 

& 10 

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

 1. opracowywanie raportów i analiz na zlecenie organów administracji rządowej i samorządowej, a także na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz wszelkich instytucji i organizacji polskich i zagranicznych, niezależnie od ich statusu prawnego;

 2. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych, gospodarczych i kulturalnych z obywatelami innych państw lub zagranicznymi podmiotami społecznymi, państwowymi, gospodarczymi, organizacjami i instytucjami oraz z osobami i podmiotami z innych krajów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji;

 3. prowadzenie działalności doradczej i eksperckiej dla organów administracji państwowej i samorządowej oraz sektora gospodarczego Polski i podmiotów zagranicznych;

 4. prowadzenie działalności wydawniczej;

 5. realizacja działalności edukacyjnej;

 6. prowadzenie działalności naukowej;

 7. organizowanie szkoleń, spotkań, konferencji, kongresów, mających na celu przybliżanie i propagowanie celów Fundacji;

 8. wspieranie innych organizacji prowadzących działalność w zakresie celów Fundacji i zawiązywanie współpracy w powyższym zakresie;

 9. redagowanie i prowadzenie własnej strony internetowej oraz portalu internetowego SDirect24;

 10. współpracę ze szkołami średnimi i wyższymi;

 11. wspieranie działalności gospodarczej związanej z obronnością i bezpieczeństwem;

 12. prowadzenie działalności promocyjno-reklamowej.

                        

& 11

                                                                  

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2.200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

 2. Fundusz założycielski zostaje wpłacony w następujących częściach:

  1. Bogusław Pacek: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych);

  2. Stanisław Majman: 1.100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

 3. Z funduszu założycielskiego określonego w ust. 1 powyżej Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) na realizację celów, dla których Fundacja została ustanowiona.

 4. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

& 12

  

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

 

 1. darowizn, spadków, zapisów,

 2. subwencji osób trzecich,

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,

 5. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację.

& 13

 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 2. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały na wniosek Zarządu.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

 

​& 14

                                                                               

 1. Organami Fundacji są:

a. Rada Fundatorów,

b. Zarząd Fundacji.

 

 1. Członkowie Rady Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak domagać się zwrotu poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z tą działalnością.

 2. Członkowie Zarządu Fundacji mogą otrzymywać wynagrodzenie, o ile Rada Fundatorów podejmie stosowną uchwałę o przyznaniu i wysokości wynagrodzenia oraz brzmieniu podstawowych warunków umowy z członkiem zarządu. Członkowie Zarządu Fundacji są uprawnieni do zawierania umów i podejmowania innych czynności, na podstawie których otrzymują ustalone przez Radę Fundatorów wynagrodzenie, w tym umów o pracę. Ograniczeń przewidzianych w art. 108 kodeksu cywilnego nie stosuje się.

 3. Do Zarządu mogą być powoływane osoby spośród członków Rady Fundatorów i osoby spoza ich grona.

 

RADA FUNDATORÓW

 

& 15

 

 1. W skład Rady Fundatorów wchodzi od 2 do 5 osób. Ilość osób w Radzie Fundacji określa Fundator Bogusław Pacek.

 2. Do Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy oraz osoby powołane przez Fundatora Bogusława Packa.

 3. Członkowie Rady Fundatorów powoływani są na czas nieokreślony.

 4. Prawo odwolywania członków Rady Fundatorów innych niż Fundatorzy służy Fundatorowi Bogusławowi Packowi.

 

& 16

 

Rada Fundatorów może wybrać ze swego grona Przewodniczącego.

 

& 17

 

Rada Fundatorów (z zastrzeżeniem §17 ust. 7) pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez co najmniej 2 członków Rady Fundatorów lub któregokolwiek z Fundatorów, nie rzadziej niż 2 razy w roku. Posiedzenia zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem posiedzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane członkowi Rady Fundatorów pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. Posiedzenie może się odbyć także bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy członkowie Rady Fundatorów są na nim obecni.

 

& 18

 

 1. Rada Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

 2. Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Fundatorów zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków. Zwykła większość oznacza przynajmniej jeden głos więcej oddany za uchwałą w stosunku do głosów przeciw jej podjęciu.

 3. Uchwały podejmowane jednomyślnie oznaczają oddanie głosów za przez wszystkich członków Rady Fundatorów.

 4. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Fundatora Bogusława Packa.

 5. Rada Fundatorów dokonuje zmian Statutu Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały w obecności wszystkich członków Rady.

 6. Rada Fundatorów powołuje i odwołuje członków Zarządu.

 7. Rada Fundatorów może również podejmować uchwały w drodze obiegowej, z wyłączeniem uchwały o zmianie Statutu, poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez co najmniej połowę członków Rady Fundatorów, w tym obligatoryjnie przez Fundatora Bogusława Packa.

 

& 19

 

Każdy członek Rady Fundatorów ma jeden głos.

 

& 20

 

 1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundatorów mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 2. Udział osób wymienionych w ust. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

 

ZARZĄD FUNDACJI

 

& 21

 

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i każdy członek Zarządu jest powoływany na czas nieokreślony.

 2. Członkostwo Zarządu Fundacji ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, odwołania lub śmierci członka Zarządu Fundacji.

 

& 22

 

W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu jest Prezesem Zarządu.
W przypadku Zarządu wieloosobowego Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie, Prezesa Zarządu. Wówczas Prezes kieruje pracami Zarządu.

 

& 23

 

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone wprost do kompetencji innych organów Fundacji.

 

 1. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

 2. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

 3. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundatorów przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej większością głosów przez wszystkich członków Rady.

 

& 24

 

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

 2. uchwalanie regulaminów,

 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 4. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 5. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

 7. występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.

 2. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

 3. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

 4. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 

& 25

 

Fundację reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu działający z jego upoważnienia. 

 

& 26

 

W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

& 27

 

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

& 28

 

 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 2. Wynagrodzenia członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundatorów.

 

& 29

 

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały w kraju i za granicą.

 2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundatorów.

 

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

& 30

 

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu, z których jeden jest Prezesem, działający łącznie.

 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

 

ROZDZIAŁ IV

ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA FUNDACJI
 

& 31

 

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

 3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundatorów.

 4. Radzie Fundatorów służy prawo odwołania likwidatora i wyznaczenie kolejnego.

 5. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

 

ROZDZIAŁ VI

ZMIANY STATUTU

​& 32

 

Zmiany Statutu Fundacji lub zmiany celu Fundacji dokonuje Rada Fundatorów.