SZKOLENIA, ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, WYKŁADY

TEMATY SZKOLEŃ OBRONNYCH

(na poziomie gminy, miasta, powiatu i województwa)

 

 1. Obrona cywilna na szczeblu gminy, miasta, powiatu i województwa. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej – wykład.

 2. Opracowywanie i opiniowanie planów obrony cywilnej – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.

 3. Opracowywanie i uzgadnianie planów działania-zajęcia praktyczne.

 4. Organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej – wykład.

 5. Organizowanie i prowadzenie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.

 6. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach – wykład.

 7. Tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej – wykład.

 8. Przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze – wykład i zajęcia praktyczne.

 9. Planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przed medycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.

 10. Planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem – wykład.

 11. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem – wykład.

 12. Wyznaczanie i działanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy – wykład.

 13. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych – wykład.

 14. Zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków. technicznych oraz umundurowania – warsztaty praktyczne poprzedzone wykładem.     

 15. Integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska. Działanie tych służb w trakcie sytuacji kryzysowe – warsztaty robocze poprzedzone wykładem.

 16. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej – wykład, oraz inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej – wykład.

 17. Współpraca samorządów z jednostkami wojskowymi i terenowymi organami administracji wojskowej – wykład.

 

UWAGA:

Proponujemy uzgadnianie tematyki szkoleń obronnych oraz czas ich trwania – zależnie od potrzeb.

 

 

TEMATY SZKOLEŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 

Na szczeblu gminy i miasta:

 1. Cztery formy zarządzania kryzysowego na szczeblu każdego z samorządów. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy. Praktyczna realizacja poszczególnych zadań – warsztaty praktyczne poprzedzone wykładem.

 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym
  2.1 realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2.2 opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.

 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego – wykład.

 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta – wykład.

 5. Zagrożenia terrorystyczne na szczeblu gminy. Zapobieganie, przeciwdziałanie, działanie w czasie ataku terrorystycznego i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.
  5.1.   Współdziałanie z Policją i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.

 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych – wykład.

Na szczeblu powiatu:

 

 1. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu powiatu. Kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu – wykład.

 2. Realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
  2.1.   opracowywanie i przedkładanie wojewodzie do zatwierdzenia powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
  2.2.   realizacja zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
  2.3.   wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
  2.4.   zatwierdzanie gminnego planu zarządzania kryzysowego – zajęcia praktyczne poprzedzone wykładem.

 3. Zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania kryzysowego – warsztaty praktyczne poprzedzone wykładem.

 4. Wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatu – wykład.

 5. Zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.
  5.1.   Współdziałanie z Szefem Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym – wykład.

 6. Organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej – wykład.

 

Na szczeblu województwa:

 

 1. Realizowanie zadań z zakresu obronności państwa na szczeblu województwa (Urząd Marszałkowski – Marszałek i Urząd Wojewódzki– Wojewoda) wynikających z ustawy – wykład.

 2. Określanie zadań dla jednostek urzędu marszałkowskiego i kontrola ich realizacji – wykład.

 3. Organizowanie i prowadzenie stosownych szkoleń dla pracowników na szczeblu wojewódzkim – wykład.

 4. Współpraca z wydziałem bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, organami administracji zespolonej i niezespolonej i służbami odpowiedzialnymi za zadania kryzysowe – wykład.

 5. Współtworzenie i działanie z wydziałem ZK UW grup roboczych (w ramach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego) ds. zwalczania klęsk żywiołowych, współudział w planowaniu działań z zakresu bezpieczeństwa na poziomie województwa – wykład.

 6. Wykonywanie poleceń wojewody i działanie Urzędu Wojewódzkiego w razie wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych – wykład.