REDAKCJA CZASOPISMA SDIRECT24 SCIENTIFIC JOURNAL JUNIOR

REDAKTOR NACZELNY

dr Artur SKOREK (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
 

ZASTĘPCZYNI REDAKTORA NACZELNEGO
Joanna SOZAŃSKA (Szkoła Doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Polska )

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersja pierwotną

Copyright by Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24
 

ul. Twórcza 26
03-289 Warszawa