MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SIŁ
ZBROJNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM

transmisja online

 

Organizatorzy konferencji pragną poinformować osoby zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu,
iż konferencja ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa została przełożona na początek listopada online.

Liczymy na Państwa zrozumienie.

 

Z osobami, które wysłały już zgłoszenia nawiążemy kontakt mailowy indywidualnie.
Tematyka konferencji i miejsca jej organizacji pozostają bez zmian.

The organisers of the conference would like to inform those interested in participating that the conference

due to the risk of coronavirus epidemic has been postponed to November 2020 and will be held online.

We hope that you will understand our decision.

 

We will contact those who have already sent applications individually by e-mail.
The subject matter of the conference and the venue remain unchanged.

Dzisiejszy świat doświadcza wielu nowych zagrożeń oddziałujących na jego bezpieczeństwo, a poszczególne państwa wciąż poszukują nowych sposobów zarówno oddziaływania na trudnego do zdefiniowania potencjalnego przeciwnika jak i skutecznej przed nim obrony. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą coraz to nowych sfer, co z kolei wpływa na ujęcie klasycznego definiowania tego pojęcia, w tym także militarnego.

 

W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrały pojęcia zagrożeń i wojny hybrydowej rozumianej jako konflikt prowadzony z udziałem państw, organizacji międzynarodowych, grup narodowych i społecznych, przy użyciu wszelkich dostępnych środków walki, z udziałem żołnierzy i osób cywilnych, rozpoczynany po ogłoszeniu wojny lub bez jej ogłaszania, prowadzony z zastosowaniem środków przewidzianych prawem lub z pogwałceniem prawa, przy znacznym udziale środków niemilitarnych, ze stosowaniem na szeroką skalę działań ekonomiczno-gospodarczych, politycznych, informacyjno-propagandowych, o różnych i zmieniających się obiektach ataku i zmierzający do pokonania strony przeciwnej lub wymuszenia na niej pożądanego działania.

 

Nie ulega oczywiście wątpliwości, że hybrydowe formy konfliktów towarzyszą ludzkości praktycznie od zarania dziejów, a sama nazwa znana jest wśród teoretyków wojskowości od wielu lat. Jednakże pojęcie konfliktu hybrydowego stało się powszechnie znane dopiero po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w 2014 r. Podkreślić należy również, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat zagrożenia hybrydowe uległy istotnym przeobrażeniom – w prowadzonych konfliktach zakłócona została równowaga między klasycznymi środkami oddziaływania na przeciwnika a środkami alternatywnymi (asymetrycznymi), wzrosła liczba konfliktów wewnątrzpaństwowych, w miejsce podmiotów państwowych pojawiły się różnego rodzaju podmioty o statusie pozapaństwowym, a także nastąpiło rozmycie granicy między żołnierzami, a cywilami oraz stanem wojny, a stanem pokoju. Zmieniająca się charakterystyka bezpieczeństwa oraz pojawiające się nowe zagrożenia sprawiają, że strukturom państwowym coraz trudniej gwarantować skutecznie bezpieczeństwo, suwerenność, integralność terytorialną, nienaruszalność granic państwa, a także zapewnić porządek konstytucyjny, porządek publiczny i bezpieczeństwo jego obywateli.

 

Jak pokazał konflikt na Ukrainie chaos, brak zdefiniowanego przeciwnika, akty dywersji czy wytężona dezinformacja blokują, zwłaszcza w początkowym etapie konfliktu, skuteczne i szybkie przeprowadzenie działań przez administrację publiczną i siły zbrojne. Dlatego też konieczne jest diagnozowane obecnych i przyszłych zdolności administracji publicznej i sił zbrojnych (gotowości obronnej państwa) do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym. W tym nowym świecie należy postawić sobie pytania: Czy obecny system bezpieczeństwa narodowego, w tym system obronny państwa jest dostatecznie przygotowany, aby sprostać pojawiającym się zagrożeniom hybrydowym? Jaką rolę spełniają, bądź powinny spełniać poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, a tym systemu obronnego państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych? W jakim kierunku powinien się rozwijać i jakie zdolności osiągnąć na przyszłość?

 

Pokładamy nadzieję, że odpowiedzi na nie dostarczy przedmiotowa konferencja.

 

Konferencja, organizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24, Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie, Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, odbędzie się online w dniach 4-6 listopada 2020 r. 

 

Poniżej możecie Państwo zapoznać się z tematyką poruszaną każdego dnia:

Dzień pierwszy (04.11.2020):
1. Charakterystyka współczesnych konfliktów o charakterze hybrydowym (na przykładzie
doświadczeń z wojny hybrydowej na Ukrainie, konfliktów w Iraku, Afganistanie, Syrii i
innych współczesnych konfliktów zbrojnych).
● aspekty teoretyczne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach
hybrydowych,
● aspekty prawne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych,
● aspekty operacyjne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach hybrydowych

 

2. Działanie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych administracji publicznej sił
zbrojnych w konfliktach o charakterze hybrydowym.
● możliwości sił zbrojnych,
● działanie Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i innych służb
mundurowych,
● udział cywilnych i wojskowych służb specjalnych.

 

3. Możliwości wprowadzenia zmian systemowych sprzyjających zwalczaniu zagrożeń
hybrydowych i efektywnemu udziałowi podmiotów zaangażowanych w konflikty
hybrydowe.
● zmiany prawne i proceduralne usprawniające system bezpieczeństwa, w tym system
obronny państwa
● przygotowanie kadr wojskowych i cywilnych do zwalczania zagrożeń hybrydowych i
udziału w hybrydowych konfliktach zbrojnych.
● modernizacja i wyposażenie podmiotów wojskowych i cywilnych związane z
przygotowaniem kadr wojskowych i cywilnych.

Dzień drugi (05.11.2020):
1. Charakterystyka zagrożeń hybrydowych oraz specyfika współczesnych hybrydowych
konfliktów zbrojnych (na przykładzie doświadczeń z wojny hybrydowej na Ukrainie,
konfliktów w Iraku, Afganistanie, Syrii i innych współczesnych konfliktów zbrojnych).

● aspekty teoretyczne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach
hybrydowych,
● działanie mediów (udział dziennikarzy), działania informacyjne,
● działania polityczne, ekonomiczne, informacyjne, dyplomatyczne państw i organizacji
międzynarodowych,
● legalne i nielegalne działania stron biorących udział w konfliktach hybrydowych
(aspekty prawne),
● znaczenie psychologii (działań psychologicznych).

 

2. Przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.
● działania w cyberprzestrzeni podmiotów cywilnych, udział szkół i uczelni, znaczenie
edukacji),
● zmiany prawne i proceduralne dot. funkcjonowania systemów państwowych
● działania informacyjne,
● oddziaływanie psychologiczne,
● możliwości stworzenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym przez
państwa oraz organizacje międzynarodowe.

 

3. Przygotowanie kadr cywilnych i społeczeństwa do zwalczania zagrożeń
hybrydowych i udziału w hybrydowych konfliktach zbrojnych.
● przygotowanie kadry kierowniczej państwa,
● przygotowanie wyspecjalizowanych kadr instytucji i organizacji,
● przygotowanie kadry kierowniczej instytucji cywilnych,
● udział organizacji pozarządowych i grup ochotniczych,
● przygotowanie społeczeństw.

 

4. Możliwości wprowadzenia zmian systemowych sprzyjających zwalczaniu zagrożeń
hybrydowych i efektywnemu udziałowi podmiotów zaangażowanych w konflikty
hybrydowe.
● zmiany prawne i proceduralne,
● zmiany w zakresie finansowania,
● zmiany w zakresie wyposażenia i przygotowania,
● zmiany dot. udziału kadr cywilnych oraz społeczeństwa.

Dzień trzeci (06.11.2020):

1. Charakterystyka zagrożeń hybrydowych oraz specyfika współczesnych hybrydowych
konfliktów zbrojnych (na przykładzie doświadczeń z wojny hybrydowej na Ukrainie,
konfliktów w Iraku, Afganistanie, Syrii i innych współczesnych konfliktów zbrojnych).
● aspekty teoretyczne dot. zagrożeń hybrydowych i konfliktów o cechach
hybrydowych,
● działanie wojsk podczas konfliktów militarnych określanych jako hybrydowe,
● działanie policji, straży granicznej i innych podmiotów MSW,
● działanie służb specjalnych,
● działanie mediów (udział dziennikarzy),
● działania polityczne, ekonomiczne, informacyjne, dyplomatyczne państw i organizacji
międzynarodowych,
● legalne i nielegalne działania stron biorących udział w konfliktach hybrydowych
(aspekty prawne),
● znaczenie psychologii (działań psychologicznych).

 

2. Przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym.
● możliwości sił zbrojnych,
● dział podmiotów MSW,
● udział służb specjalnych,
● udział podmiotów edukacyjnych (w tym uczelni wojskowych),
● możliwości stworzenia systemu przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym przez
państwa oraz NATO i UE.

 

3. Przygotowanie kadr do zwalczania zagrożeń hybrydowych i udziału w hybrydowych
konfliktach zbrojnych.
● aspekty psychologiczne przygotowania dowódców, oficerów i żołnierzy do udziału w
konfliktach hybrydowych,
● przygotowanie podmiotów MSW,
● przygotowanie wyspecjalizowanych kadr innych instytucji i organizacji,
● przygotowanie kadry kierowniczej instytucji cywilnych,
● przygotowanie społeczeństw.

 

4. Możliwości wprowadzenia zmian systemowych sprzyjających zwalczaniu zagrożeń
hybrydowych i efektywnemu udziałowi podmiotów zaangażowanych w konflikty
hybrydowe.
● zmiany prawne i proceduralne,

● zmiany dot. udziału kadr wojskowych i cywilnych,
● modernizacja i wyposażenie podmiotów wojskowych i cywilnych.

Konferencja pierwszego i drugiego dnia odbędzie się w języku polskim, angielskim i
ukraińskim, natomiast trzeciego w języku ukraińskim i angielskim.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać poprzez [formularz].
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2020.


Termin nadsyłania pełnych artykułów: 30.11.2020.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Publikacja tekstu: 200 pln/45 eur


na konto Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24:
92 1140 2004 0000 3402 7885 4014


Konto walutowe: 88 1140 2004 0000 3812 0820 2451
SFIFT mBanku: BREXPLWMBK
IBAN: PL88 1140 2004 0000 3812 0820 2451


W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na: hybridconference2020@gmail.com

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. Waldemar Kitler
Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr Piotr Pacek
Akademia Sztuki Wojennej