SZKOLENIA/PRAWO

1. Odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w trakcie konfliktu zbrojnego

Cele:

Celem  szkolenia jest nabycie umiejętności rozwiązywania problemów w toku międzynarodowych i  niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych, napięć i niepokojów wewnętrznych.

Działanie w rejonie konfliktu zbrojnego stawia przed jego uczestnikami wymóg znajomości metod i właściwych środków walki zbrojnej. Nieprzestrzeganie tych zasad wiąże się z powodowaniem nieuzasadnionych strat ludzkich szczególnie wśród ludności cywilnej, szkód w mieniu i dobrach kultury. Naruszenie obowiązujących norm może powodować popełnienie zbrodni międzynarodowych i implikować odpowiedzialność jednostek fizycznych i państw.

Słuchaczom zostanie przedstawione pojęcie odpowiedzialności za naruszenia MPHKZ, kształtowanie się odpowiedzialności karnej osób fizycznych za zbrodnie międzynarodowe. Odpowiedzialność karna za naruszenia MPHKZ przed trybunałami międzynarodowymi i przed sądami krajowymi, w tym zagadnienie odpowiedzialności przełożonego i dowódcy za działania swoich podwładnych oraz pozostała tematyka implikowana przez dokonane zbrodnie międzynarodowe.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

2. Systemy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości zajmujące się zwalczaniem   przestępczości gospodarczej i zorganizowanej, w wybranych państwach Unii Europejskiej cz. 1

Cele:

 1. Omówienie systemu organów wymiaru sprawiedliwości we Francji.

 2. Zapoznanie się z systemem organów wymiaru sprawiedliwości w Niemczech.

 3. Przestawienie systemu organów wymiaru sprawiedliwości w Hiszpanii.

 4. Prezentacja specyfiki systemu wymiaru sprawiedliwości we Włoszech.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

3. Współpraca państw członkowskich Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości gospodarczej i zorganizowanej. Wybrane regulacje prawne.

Cele:

 1. Wskazanie przepisów traktatowych  Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i przestępczości gospodarczej

 2. Przybliżenie politycznych programów współpracy Państw członków Unii Europejskiej w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej i gospodarczej.

 3. Omówienie wybranych przepisów prawa Unii Europejskiej odnoszących się do zwalczania przestępczości zorganizowanej i gospodarczej.

 4. Ukazanie  i wyszczególnienie innych działań państw stowarzyszonych w Unii Europejskiej w tym zakresie tematycznym

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

4. Teoria  i doktryna  dotycząca  przestępczości gospodarczej. Zarys problemu.

Cele:

 1. Wskazanie źródeł, pojęć i definicji przestępczości gospodarczej. 

 2. Przybliżenie  problematyki  przestępczości gospodarczej funkcjonującej w opracowaniach dla potrzeb policji. Problemy definicyjne i praktyczne, omówienie i ocena wybranych opracowań.  

 3. Zapoznanie z zakresem problematyki przestępczości gospodarczej w opracowaniach merytorycznych przygotowanych dla potrzeb Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 4. Ukazanie problematyki przestępczości gospodarczej w programach szkoleniowych dla Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 5. Wyszczególnienie przestępczości gospodarczej jako istotnego zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego państwa w opracowaniach dla sędziów i prokuratorów.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

5. Postawy metodologiczne badań nad przestępczością gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw popełnianych na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Cele:

 1. Omówienie aspektu teoretycznego i praktycznego tematów bloku szkoleniowego z zakresu bezpieczeństwa finansowego i zwalczania przestępczości gospodarczej.

 2. Przeprowadzenie analizy  terminologicznej .Jednolita siatka pojęciowa jako istota znaczenia tematu.

 3. Wskazanie projektów badawczych i opracowań  w tym zakresie.

 4. Metodyka badań, opracowań i działań dotyczących zwiększenia poziomu bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem Sił Zbrojnych RP. 

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

6. Jak bronić się przed korupcją? Rozwijanie świadomości o zagrożeniach korupcyjnych –
aspekty prawne i kryminologiczne

Cele:

 1. Opanowanie aktualnego rozumienia pojęcia korupcji oraz zobrazowanie wynikających z niej zagrożeń.

 2. Poszerzenie wiedzy na temat przyczyn dopuszczania się przestępstw korupcyjnych oraz regulacji prawnych ich dotyczących.

 3. Zwrócenie uwagi na praktyczne możliwości wystąpienia sytuacji korupcyjnych oraz wyczulenie pracowników podmiotu szkolonego na zagrożenia etyczne i karne z nimi związane.

 4. Opracowanie procedury postępowania w sytuacji pojawienia się propozycji korupcyjnej wobec pracownika podmiotu szkolonego.

 5. Ocena zagrożenia korupcyjnego dla podmiotu szkolonego oraz zaproponowanie rozwiązań zmniejszających to ryzyko.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

7. Metody działania sprawców popełniających przestępstwa gospodarcze na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej.

Cele:

Omówienie aspektu teoretycznego i praktycznego metod działania sprawców popełniających przestępstwa gospodarcze na szkodę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej na podstawie ustalonych prawomocnymi wyrokami stanów faktycznych spraw karnych w tym zakresie.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

8. Podstawowe wiadomości z zakresu semiotyki, elementarne pojęcia z zakresu logiki formalnej i wybrane zagadnienia z metodologii nauk.

Cele:

Przyswojenie znajomości podstawowych wiadomości z zakresu semiotyki, elementarne pojęcia z zakresu logiki formalnej i wybrane zagadnienia z metodologii nauk. Umiejętności pracy myślowej specjalisty z dziedziny bezpieczeństwa, zastosowania zasad logiki praktycznej do stworzenia systemu sprawnego myślenia i argumentowania.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235

9. Prawidłowe gromadzenie materiału dowodowego niezbędnego do wydawania opinii w postępowaniu  karnym w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej.  Biegły w procesie karnym dotyczącym przestępczości gospodarczej.

Cele:

 1. Omówienie aspektu teoretycznego i praktycznego metod prawidłowego gromadzenia materiału dowodowego niezbędnego do wydawania opinii w postępowaniu  karnym w sprawach dotyczących przestępczości gospodarczej.

 2. Przedstawienie roli biegłego w procesie karnym dotyczącym przestępczości gospodarczej.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

Koordynator: 

JAKUB

JANCZEWSKI 

szkolenia.sdirect24@gmail.com

tel.: 696912235