No 1/(6) 1 January 2019

SDirect24.org

International scientific journal published under the auspices of NATO Defence Education Enhancement Program

Editorial office address:

1. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ КУРСАНТОВ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Андрей Кучерявый

доктор педагогических наук, доцент

Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

2. К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В ВУЗАХ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Павелко И.И.

канд. психол. наук

3. Civil society in developing a strategy for reintegration of Donbass

Dr V. Pavlenko, Dr O. Ustymenko, Dr G. Kaposlyoz

4. Powrót do Paryża. Możliwości wprowadzenia w Polsce stanu wyjątkowego ze względu na zagrożenie terrorystyczne a doświadczenia francuskie

Return to Paris. The possibility of introducing a state of emergency in Poland in case of the terrorist threat and French experiences.

Piotr Hac

Akademia Sztuki Wojennej  

5. Współdziałanie formacji bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z zagrożeniem terrorystycznym

Cooperation of the internal security formations in case of terrorist threat

  

Piotr Hac

Akademia Sztuki Wojennej  

6. Migracje międzynarodowe a polityka Unii Europejskiej

Joanna Jędruszek

 Uniwersytet Jagielloński

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu

7. Russia vs. Ukraine: From Hybrid War to Cold Peace

Dr V. Korendovych, P. Minieiev, S. Antonenko

8. ФОРМАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ,  ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА СМЕНУ РЕЖИМА В ВЫБРАННОЙ СТРАНЕ-МИШЕНИ ПУТЕМ  ЕЕ ПОГРУЖЕНИЯ В ХАОС

Владимир Богданович

Доктор технических наук профессор

Editorial office address: