Michał Czerniak - zdjęcie skróconone.jpg
MICHAŁ CZERNIAK
mgr inż., biegły rewident nr 10170

Wykształcenie: absolwent Politechniki Poznańskiej, Wydziału Budowy Maszyn (1998). Uzyskał stopień magistra inżyniera na kierunku Zarządzanie i Organizacja. W 2004 roku uzyskał tytuł zawodowy biegłego rewidenta (zawodowe uprawnienia do badania sprawozdań finansowych oraz doradztwa podatkowego). Jako biegły jest wpisany pod numerem 10170 na listę prowadzoną przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe: od 1997 roku prowadzi własną kancelarię audytorską. W tym czasie pełnił również rolę doradcy (zewnętrzny dyrektor finansowy) podmiotów gospodarczych; długoletni dyrektor finansowy grupy przemysłowej działającej w segmencie produkcji maszyn dla górnictwa. Prezes zarządu kilku podmiotów przemysłowych (zarząd czasowy celem restrukturyzacji). Współpracownik liczących się na rynku polskim firm audytorskich z pierwszej „10” rankingu Rzeczpospolitej.

Od 2014 roku Prezes Zarządu i współwłaściciel PRO AUDYT Sp. z o.o., firmy audytorskiej - podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na listę prowadzoną przez Polską Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod numerem 3931.

Specjalizacja: specjalista w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych (w tym również podmiotów zaufania publicznego). Specjalista w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej MSSF/MSR oraz Polskich Standardów Rachunkowości, sporządzania prospektów emisyjnych w ramach upubliczniania akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przygotowania dokumentów informacyjnych na NewConnect. Długoletni praktyk w zakresie doradztwa transakcyjnego, inwestycyjnego i finansowego, wycen przedsiębiorstw i znaków towarowych, zarządzania finansami przedsiębiorstw, fuzji i przejęć; lider projektów w zakresie consultingu i budżetowania,

Konsultant organów ścigania i biegły w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości o charakterze ekonomicznym. Wykładowca w zakresie prawa bilansowego, przeciwdziałania praniu pieniędzy i naruszeń Prawa zamówień publicznych.