MŚ_2020.jpg
Marek Świstak
 dr hab. prof. UJ 

Adiunkt w Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (2019). Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce UJ (2010). Jest absolwentem politologii, europeistyki a także studiów podyplomowych: zarządzanie funduszami Unii Europejskiej oraz ekonomii społecznej. Jego zainteresowania obejmują analizę polityk publicznych, politykę regionalną, rozwoju, relacje Unia Europejska-Azja, fundusze Unii Europejskiej, zarządzanie projektami. Czterokrotny laureat nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za szczególne osiągnięcia naukowe. Wyróżniony zespołowo za Leksykon funduszy UE podczas Targów Wydawnictw Ekonomicznych w Warszawie (2010).

 

Associate Professor at the Institute of Middle and Far East of the Jagiellonian University in Cracow. Habilitated in social sciences in the discipline of Political Science (2019). Phd in Political Science (2010). He is a graduate in Political Science, European Studies and postgraduate studies: Management of European Union funds and Social Economy. His interests include analysis of public policies, relations between the European Union and Asia, regional policy, development, European Union funds, and project management. Four-time laureate of the Rector's Award of the Jagiellonian University in Cracow for special scientific achievements. Awarded for the Lexicon of EU funds during the Trade Fair of Economic Publishing in Warsaw (2010)

TEKSTY AUTORA: