ZACHOWANIA LUDZI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ - SYMULACJA

Warsztat doskonalący umiejętności zarządzania kryzysem

 

Uczestnicy:

Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, zapobieganie i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych.

FORMA SZKOLENIA: 

symulacja kryzysu, miniwykłady, ćwiczenia połączone z analizą własnych reakcji i zachowań w oparciu o video-rejestrację zdarzeń.

Symulacja rzeczywistej sytuacji stresowej – uczestnictwo w niej a następnie szczegółowa analiza emocji i zachowań pozwala na lepsze poznanie swoich reakcji na trudną sytuację kryzysu, reakcji kolegów, głębszą integrację osób odpowiedzialnych w firmie za rozwiązywanie sytuacji kryzysowych a także na lepsze poradzenie sobie z takimi sytuacjami w przyszłości.

 

CELE SZKOLENIA:

 

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zachowań i działań w sytuacjach kryzysowych

 • Zasad komunikacji interpersonalnej w kontakcie z ludźmi znajdującymi w stanie stresu

 • Stylów ludzkich zachowań, ich identyfikacji oraz dobierania odpowiedniego modelu komunikacji

 • Sposobów celowego i skutecznego podejmowania decyzji

 • Wiedzy na temat nieprzewidywalności zachowań i działań w sytuacji kryzysowej i sposobów radzenia sobie z nimi

 

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Zarządzania własnymi emocjami i stresem w trudnej sytuacji

 • Podejmowania skutecznych decyzji

 • Lepszego komunikowania się z otoczeniem i zarządzania ludźmi w kryzysie

 • Stosowania technik asertywnego zachowania

 • Radzenia sobie z paniką wśród załogi

 • Wyboru i stosowania skutecznych technik przekonywania i motywowania ludzi

 • Utrzymania wysokiej samooceny i bycia liderem w trudnej sytuacji

 • Zapobiegania eskalacji reakcji stresowej

 

Wykształcenie i utrwalenie postaw:

 • Kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w sytuacjach trudnych

 • Motywacji wewnętrznej do zarządzania sytuacją kryzysową

 • Traktowania kryzysu jako wyzwania

 • Wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą i rozwijania umiejętności liderskich

 • Budowania nowych nawyków postępowania w sytuacjach awaryjnych

 • Aktywnego rozwijania kompetencji skutecznego radzenia sobie z kryzysem

 

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik powinien:

 • Rozpoznać trafnie swoje reakcje emocjonalne na silny stres i umieć nimi zarządzać
 • Umieć poradzić sobie z lękiem, strachem, niepewnością
 • Lepiej zarządzać ludźmi podczas kryzysowych sytuacji

 • Szybciej podejmować skuteczne decyzje

 • Umieć zapewnić sobie wsparcie kolegów i współpracowników

 • Lepiej komunikować się z zespołem oraz otoczeniem zewnętrznym

 • Być pewniejszym siebie w działaniu, bardziej asertywnym i świadomym

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Moduł I – Sytuacje Kryzysowe

Moduł zawiera wstęp do tematu: Sytuacje kryzysowe, czym są 
i jak je rozpoznać. Ma na celu przekazać istotne informacje dotyczące sytuacji kryzysowej oraz zachowań ludzi w trudnej sytuacji.

 

1.1. Czym są sytuacje kryzysowe? Definicje kryzysu i sytuacji kryzysowej.

1.2. Kryzysy wewnętrzne, zewnętrzne, nawarstwienia i kumulacje zdarzeń.

1.3. Fazy sytuacji kryzysowych od analizy i przeciwdziałania, do usuwania skutków.

1.4. Pojęcie kultury bezpieczeństwa.

1.5. Bezpieczeństwo jako proces.

1.6. Psychologia stresu.  Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

1.7. Jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowej.  

 

2. Moduł  II -  Mocne uderzenie

 

 • Moduł ten zawiera rzeczywistą sytuację stresową. Uczestnicy poddani są mocnemu    uderzeniu, nieoczekiwanym zwrotom akcji oraz realnemu stresowi. Celem modułu jest wprowadzenie uczestników w stan, w jakim mogą się znaleźć w sytuacji kryzysowej.

 • Cała „ akcja” jest nagrywana, obserwowana a następnie bardzo precyzyjnie omówiona,  ze szczególnym uwzględnieniem czynników psychologicznych.

 

2.1. Symulacja realnej sytuacji stresowej i jej rejestracja video.

2.2. Wstępna analiza symulacji.

 

3. Moduł III - Po uderzeniu

 • Podsumowanie dnia pierwszego. W tym module na podstawie zrealizowanej symulacji i doświadczeń z życia pokazujemy, jak ludzie zachowują się podczas sytuacji kryzysowych (na przykładzie zachowań uczestników). Pokazujemy mechanizmy psychologiczne podejmowania działań w trudnych warunkach.

3.1. Style zachowań – czego mogę się spodziewać od siebie i  swoich ludzi?

3.2. Zachowania i podejmowanie działań w stresie.

3.3. Uwarunkowania psychologiczne podejmowanych działań.

 

4. Moduł IV -  Jak tworzyć zgrany zespół aby wspólnie przezwyciężyć kryzys?

 • Cały dzień oparty jest na ćwiczeniach budujących jedność i lepszą współpracę zespołu. Dzięki specjalnie zaprojektowanym ćwiczeniom uczestnicy zdobywają do siebie zaufanie i wiedzą, że mogą na sobie polegać w sytuacjach kryzysowych. Podczas ćwiczeń poruszane są tematy:

 

4.1. Emocje - Działania w afekcie – jak rozpoznać i jak sobie z nimi radzić?

4.2. Dlaczego plan kryzysowy nie działa? Budowanie skutecznej postawy pracowników, która sprawdza się w sytuacji kryzysowej.

4.3. Pułapki podejmowania decyzji w sytuacji krytycznej.

4.4. Wewnętrzna komunikacja kryzysowa i zarządzanie informacją.

4.5. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych – „Ja wiem, że on wie, on wie, że ja wiem. Ja wiem, że on wie, że ja wiem” – czyli jak ułatwić komunikację.

4.6. Proces podejmowania decyzji i jego uwarunkowania

4.7. Zarządzanie informacją.

4.8. Analizy ryzyka w sytuacji kryzysowej.

4.9. Zespół i jego członkowie w sytuacji kryzysowej – problem odpowiedzialności, ról podejmowanych przez poszczególnych członków  zespołu, synergia działań zespołowych.

4.10. Racjonalny model zarządzania kryzysowego z elementami nieracjonalnych zmiennych.

 

5. Moduł V - Podsumowanie

5.1. Wnioski

5.2. Podsumowanie całego szkolenia.

5.3. Rozdanie certyfikatów.

 

Szkolenie obejmuje następujące elementy:

 • badanie potrzeb szkoleniowych,

 • opracowanie programu szkolenia,

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych,

 • realizację programu przez ekipę trenerską,

 • ocenę jakości szkolenia (ankieta poszkoleniowa).