Kowalczewska_kaja.JPG
dr Kaja KOWALCZEWSKA

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Europejskiego Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym, a szczególnie zajmuje się prawem konfliktów zbrojnych i nowymi technologiami wojskowymi. Ukończyła aplikację radcowską i zawodowo zajmuje się prawem administracyjnym, a szczególnie prawem ochrony środowiska oraz sprawami gospodarczymi z elementem międzynarodowym. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Akademią Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Oddział zamiejscowy w Krakowie). 

Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w College of Europe w Natolinie, na Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu i na Uniwersytecie w Orleanie. Odbyła staże w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. narkotyków i przestępczości w Wiedniu (UNODC), Najwyższym Sądzie ds. Uchodźców w Paryżu (CNDA), Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Tallinie i Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz uczestniczyła w licznych szkołach letnich (Estonia, Francja, Niemcy, Rosja, Szwecja), a także konferencjach krajowych i międzynarodowych (Australia, Czechy, Francja, Holandia, Izrael, Stany Zjednoczone, Szwecja) z zakresu prawa, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych. 

Kierownik projektu badawczego poświęconego autonomicznym systemom bojowym („Dylemat autonomicznych systemów bojowych w świetle zasad międzynarodowego prawa humanitarnego” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki) oraz koordynator projektu społecznego poświęconego demokratycznej kontroli rozwoju dronów bojowych przez Polskę („Społeczeństwo obywatelskie wobec rozwoju polskich bojowych bezzałogowców” finansowanego z Funduszy EOG).

Ekspert w programie MCDC NATO-ACT „Counter Unmanned Autonomous Systems: Priorities. Policy. Future Capabilities”, współtwórca raportu stanowiącego załącznik do założeń do strategii rozwoju sztucznej inteligencji (AI) przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji. 

 

Dr Kaja Kowalczewska - Assistant Professor in the Chair of Administrative and European Law, Institute of Law, Administration and Economics, Pedagogical University of Krakow, specializig in public international law, and particularly the law of armed conflicts and new military technologies. She completed legal adviser's training and professionally deals with administrative law, especially environmental law and international business law. She cooperates as a lecturer with the University of Economics in Cracow and the Academy of Business College in Dąbrowa Górnicza (Kraków branch). 

She graduated from the Jagiellonian University in Krakow, the College of Europe in Natolin, the Panthéon-Assas University in Paris and the University of Orléans. She completed internships at the UNODC in Vienna, the Supreme Refugee Court (CNDA) in Paris, the Embassy of the Republic of Poland in Tallinn and the Ministry of Foreign Affairs, and participated in numerous summer schools (in Estonia, France, Germany, Russia, Sweden), as well as national and international conferences (in Australia, the Czech Republic, France, the Netherlands, Israel, the United States, Sweden) on law, security and international relations.

Head of a research project on autonomous combat systems ("The dilemma of autonomous combat systems in the light of the principles of international humanitarian law" funded by the National Science Centre) and coordinator of a social project devoted to democratic control of combat drones' development by Poland ("Civil society towards the development of Polish unmanned combat drones" financed by the EEA Funds).

Expert in NATO-ACT MCDC program "Counter Unmanned Autonomous Systems: Priorities. Policy. Future Capabilities", co-author of the report attached to the objectives of the strategy for the development of artificial intelligence (AI) prepared by the Ministry of Digitalisation.