KOMUNIKACJA W SYTUACJI KRYZYSOWEJ

Warsztat doskonalący umiejętności zarządzania sytuacją kryzysową

 

CELE SZKOLENIA:

 

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Psychologicznych mechanizmów procesu komunikacji z ludźmi oraz reagowania na sytuację kryzysową.

 • Optymalnych metod komunikowania istotnych zdarzeń i decyzji w kryzysie.

 • Konkretnych narzędzi komunikacyjnych do zastosowania w sytuacji kryzysowej.

 • Zasad postępowania w kryzysie.

 • Mechanizmów rządzących kontaktem z mediami oraz informacją w mediach

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Podejmowania skutecznych działań komunikacyjnych w trudnej sytuacji.

 • Efektywnego wychodzenia z sytuacji kryzysowej.

 • Skutecznej współpracy z mediami.

 • Zastosowania w praktyce narzędzi kontaktu z mediami i otoczeniem społecznym.

 • Sposobów unikania błędów komunikacyjnych.

Wykształcenie i utrwalenie postaw:

 • Odpowiedzialnego i dojrzałego sposobu komunikowania się z otoczeniem.

 • Gotowości do uzupełniania wiedzy w zakresie doskonalenia umiejętności skutecznego komunikowania się w sytuacji kryzysowej.

 • Świadomości własnych ograniczeń.

 • Świadomości swoich mocnych stron w komunikacji.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

1. Istota kryzysu

1.1. Zdefiniowanie pojęcia kryzysu.

1.2. Zdefiniowanie sytuacji kryzysowych.

1.3. Typy sytuacji kryzysowych.

1.4. Sytuacja kryzysowa – problem i wyzwanie.

1.5. Ocena skali kryzysu.

 

2. Fazy kryzysu – podejmowanie kroków zaradczych w różnych fazach kryzysu.

 

3. Komunikacja w sytuacji kryzysowej

3.1. Kanony komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

3.2. Cele informacji kryzysowej.

3.3. Jak zapewnić koordynację, spójność i wiarygodność informacji?

3.4. Wyznaczenie osób pierwszego kontaktu medialnego.

3.5. Procedury w komunikacji.

 

4. Rodzaje strategii komunikacyjnych w sytuacji kryzysowej

4.1. Działania wewnątrz-organizacyjne.

4.2. Działania ukierunkowane na otoczenie organizacji.

4.3. Dopasowanie komunikacji medialnej do sytuacji.

 

5. Znaczenie media relations dla komunikacji w czasie kryzysu – różne typy kontaktów z mediami, w zależności od specyfiki kryzysu.

 

6. Komunikacja z mediami – jak sobie radzić w trudnej sytuacji?

6.1. Monitoring kontaktu z mediami

6.2. Strategia postępowania z informacją – które informacje chcemy przekazać i dlaczego?

6.3. Organizacja kontaktów z dziennikarzami/mediami

6.4. Skuteczne reagowanie na różnego rodzaju informacje

6.5. Taktyka przeczekania i ignorowania

6.6. Kontrola publikacji

6.7. Tworzenie wizerunku

6.8. Co wolno a czego nie wolno mówić?

 

7. Podstawowe narzędzia komunikowania się z mediami w kryzysie.

7.1. Zorganizowanie briefingu lub konferencji prasowej.

7.2. Udzielanie wywiadów.

7.3. Dobór miejsca oraz osób udzielających informacji.

7.4. Materiały informacyjne dla mediów.

 

  Metody i narzędzia stosowane podczas zajęć:

 • Mini – wykłady.

 • Praca z kamerą.

 • Ćwiczenia.

 • Dyskusje moderowane przez trenera.

 • Praca indywidualna, w parach i grupach.

 • Obserwacja, feedback.

 

SZKOLENIE MA CHARAKTER PRAKTYCZNY – prowadzone jest INTERAKTYWNYMI metodami, z dużą ilością case’ów, ćwiczeń, symulacji i przykładów z życia.

 

Mini – wykłady ze strony trenera są wprowadzeniem, bądź podsumowaniem prac samych uczestników. Wiedza merytoryczna uczestników jest  od razu weryfikowana i wcielana w życie podczas licznych ćwiczeń i symulacji sytuacji realnych.

 

Metodą nauczania jaką stosujemy jest  metoda Activity Based Learning – uczenie w oparciu o aktywność podczas wszystkich zajęć. Jest to metoda powszechnie uznawana za najbardziej odpowiednią dla szkoleń w zakresie umiejętności praktycznych.

 

Każdy uczestnik otrzymuje podręcznik (skrypt), w którym zawarta jest wiedza merytoryczna rozbudowana o przykłady i możliwości zastosowania w różnych obszarach pracy zawodowej i życia osobistego.

 

Adresaci: osoby odpowiedzialne za prowadzenie jednostek administracji publicznej i użyteczności publicznej, osoby odpowiedzialne za kontakt otoczeniem zewnętrznym organizacji.