SZKOLENIA/BEZPIECZEŃSTWO

1. Podstawy zarządzania kryzysowego.  Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym. Struktura zarządzania kryzysowego w Polsce 

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków zaistniałej sytuacji.

 2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

2. Audyt bezpieczeństwa urzędu

Cele:

 1. Przeprowadzenie oględzin budynku i pomieszczeń urzędu pod kątem bezpieczeństwa fizycznego.

 2. Wskazanie elementów mogących stanowić zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa urzędu.

 3. Zapoznanie się z obowiązującymi procedurami w urzędzie, zaproponowanie rekomendacji zmieniających te procedury lub/i wprowadzenie nowych.

 4. Wypracowanie rekomendacji usprawniających system bezpieczeństwa w urzędzie.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

3. Postępowanie na wypadek zaistnienia zagrożeń kryminalnych lub terrorystycznych
w
urzędzie – ćwiczenia praktyczne

Cele:

 1. Weryfikacja procedur związanych z bezpieczeństwem w urzędzie.

 2. Praktyczne ćwiczenia pracowników urzędu związane z reakcją na zagrożenia kryminalne lub terrorystyczne.

 3. Sprawdzenie reakcji pracowników urzędu po ogłoszeniu sygnałów AZYL i EWAKUACJA w różnych okolicznościach.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

4. Audyt wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
PN-EN ISO/IEC 27001:2017.

Cele:   

Szkolenie przeznaczone dla właścicieli, szefów firm i instytucji państwowych oraz pracowników, przedsiębiorstw lub instytucji w których planowana jest certyfikacja systemu bezpieczeństwa albo które mają obowiązek przestrzegania wymogów bezpieczeństwa.

Założenia i cele:

Po zakończonym szkoleniu słuchacze znają zakres normy 27001, potrafią określić zasoby organizacji celem odpowiedniego ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Potrafią przygotować firmę/instytucję, swoje stanowisko pracy do audytu.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

5. Ocena zagrożeń dla bezpieczeństwa gminy, powiatu, województwa

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o zagrożeniach na szczeblu gminy, powiatu i województwa w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 2. 2. Posiadanie przez słuchaczy umiejętności i kompetencji do wypracowania oceny zagrożeń na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

6. Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa
i państwa

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o celach polityki bezpieczeństwa narodowego na szczeblu powiatu, województwa i państwa.

 2. Posiadanie kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową na szczeblu powiatu

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

7. Organizacja i funkcjonowanie pozamilitarnego podsystemu bezpieczeństwa na szczeblu gminy, powiatu i województwa

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o funkcjonowaniu podsystemu pozamilitarnego powiatu i gminy.

 2. Posiadanie przez słuchaczy kompetencji do oceny poszczególnych elementów systemu pozamilitarnego funkcjonujących na szczeblu powiatu, gminy.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

8. Rola i miejsce gminy, powiatu i województwa w realizacji zadań kryzysowych

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy pozwalających na analizę, syntezę i wyciąganie wniosków zaistniałej sytuacji kryzysowej.

 2. Posiadanie wiedzy, umiejętności i kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie reakcji na zaistniałą sytuację kryzysową.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

9. Zadania obronne władz rządowych i samorządowych na szczeblu gminy, powiatu i województwa

Cele:

 1. Nabycie przez słuchaczy wiedzy o zadaniach obronnych władz rządowych i samorządowych na szczeblu województwa, powiatu, miasta i gminy.

 2. Posiadanie przez słuchaczy kompetencji do wypracowania własnych sądów i rekomendacji dla podmiotów politycznych i gospodarczych w zakresie zadań obronnych na szczeblu powiatu i gminy.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

10. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP)- szkolenie podstawowe

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystani różnej ilości agentów ochrony.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, a w szczególności: niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, sposoby tworzenia pierścieni ochronnych i stref bezpieczeństwa VIP-a,  określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

11. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) w czasie wolnym, prywatnym

Cele:   

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby/osób (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w czasie wolnym, prywatnym.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a  w czasie wolnym, prywatnym,  określenie niezbędnej ilości agentów ochrony   ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

12. Ochrona specjalna osób (VIP) - przygotowanie miejsc czasowego pobytu

Cele:   

 1. Przekazanie powszechnie niedostępnych informacji o zasadach przygotowania miejsc czasowego pobytu osób chronionych (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach przygotowania miejsc czasowego pobytu osób chronionych przy wykorzystani różnej ilości agentów ochrony.

 3. Nauczenie szkolonych w jaki sposób i wg. jakich zasad należy wybrać i przygotować miejsce czasowego pobytu osoby chronionej, a w szczególności: sprawdzenie miejsca czasowego pobytu VIP-a, przygotowanie informacji dla zespołu ochrony bezpośredniej, zabezpieczenie przyjazdu osoby ochranianej, zasady współpracy ochrony miejsca czasowego pobytu z zespołem ochrony bezpośredniej, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

13. Ochrona specjalna. Szkolenie dla agencji ochrony

Cele:   

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).

 2. Każdorazowo szkolenie dostosowane będzie do indywidualnego zapotrzebowania klienta.

 3. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej osób w różnych okolicznościach przy wykorzystaniu różnej ilości agentów ochrony, różnej ilości pojazdów ochrony.

 4. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, a w szczególności: niedopuszczenie osób trzecich  do VIP-a, sposoby tworzenia pierścieni ochronnych i stref bezpieczeństwa VIP-a,  określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń, ćwiczenia praktyczne.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

14. Ochrona specjalna. Szkolenie kierowców pojazdów przewożących VIP-ów

Cele:   

 1. Teoretyczne i praktyczne szkolenie kierowców przewożących VIP-ów. 

 2. Przekazanie szkolonym  kierowcom  informacji teoretycznych  o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a oraz praktycznie nauczyć technik kierowania takimi pojazdami. Nauczyć zasad współpracy kierowców i pozostałych osób z zespołu ochrony.   

 3. Wyrobienie u szkolonych kierowców właściwych nawyków w trakcie przewozu osób chronionych, przekazanie  wiedzy na temat doboru pojazdów do przewozu VIP-a oraz  zasad obowiązujących w trakcie ich transportu.  Studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

15. Szyk ochronny V+1 (VIP+ 1 agent ochrony)

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez jednego agenta ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez jednego agenta ochrony( kierowca-ochroniarz) w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez jednego agenta ochrony (kierowcę ochroniarza), a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach,   w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze,

 • wejścia/wyjścia z budynku, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

16. Szyk ochronny V+2 (VIP+ 2 agentów ochrony)

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez dwóch agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez dwóch agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez dwóch agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

17. Szyk ochronny V+3 (VIP+ 3 agentów ochrony)

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez trzech agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez trzech agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez trzech agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a,

 • studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

18. Szyk ochronny V+4 (VIP+ 4 agentów ochrony)

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez czterech agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez czterech agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez czterech agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a,

 • studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

19. Szyk ochronny V+5 (VIP+ 5 agentów ochrony)

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osoby przez pięciu agentów ochrony, podstawowa wiedza teoretyczna i szkolenie praktyczne.

 2. Przekazanie szkolonym podstawowych informacji o zasadach ochrony specjalnej osoby przez pięciu agentów ochrony w różnych okolicznościach – teoria i praktyka.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania  w trakcie ochrony specjalnej VIP-a, przez pięciu agentów ochrony, a w szczególności:

 • niedopuszczenie osób trzecich do VIP-a, 

 • ochrona w trakcie przemieszczania, na schodach, w windzie, wąskich przejściach, korytarzach o skomplikowanej strukturze, wejścia/wyjścia z budynku,

 • ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a,

 • studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

20. Ochrona specjalna osób (VIP) - przemieszczanie się środkami transportu publicznego

Cele:   

 1. Przekazanie niedostępnych powszechnie informacji o zasady przemieszczania się osób chronionych (VIP) środkami transportu publicznego.

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach przemieszczania się osób chronionych środkami transportu publicznego (pociąg, samolot, autobus, transport miejski).

 3. Nauczenie szkolonych w jaki sposób i wg. jakich zasad należy zabezpieczyć przemieszczanie się osoby chronionej środkami transportu publicznego (pociągiem, samolotem, autobusem, środkami transportu miejskiego), studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

21. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) - zabezpieczenie uczestnictwa w imprezach masowych

Cele:

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w imprezach masowych, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

22. Ochrona specjalna osoby, osób (VIP) - zabezpieczenie uczestnictwa w konferencji prasowej

Cele:

 1. Przekazanie nie znanych powszechnie informacji o zasady ochrony specjalnej osób (VIP).
 2. Przekazanie szkolonym informacji o zasadach ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej.

 3. Nauczenie szkolonych postępowania w trakcie ochrony specjalnej VIP-a w trakcie uczestnictwa w konferencji prasowej, określenie niezbędnej ilości agentów ochrony w zależności od rodzaju zabezpieczenia i ich zadania, ustalanie i zabezpieczenie dróg ewakuacji VIP-a, studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

23. Ochrona specjalna. Zasady przejazdu pojazdem LIMO /solo/

Cele:

 1. Przekazanie kierowcom przewożącym VIP-ów nieznanych powszechnie informacji o zasadach przewozu osób chronionych (VIP).
 2. Przekazanie szkolonym kierowcom informacji o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a oraz zadania kierowcy i pozostałych osób z zespołu ochrony.
 3. Wyrobienie u szkolonych kierowców właściwych nawyków w trakcie przewozu osób chronionych, wiedzy na temat doboru pojazdów do przewozu VIPa oraz zasad obowiązujących w trakcie ich transportu.
 4. Studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU

24. Ochrona specjalna. Zasady przewozu VIPa pojazdami LIMO + ochronnym

Cele:

 1. Przekazanie kierowcom przewożącym VIP-ów nieznanych powszechnie informacji o zasadach przewozu osób chronionych (VIP).

 2. Przekazanie szkolonym kierowcom informacji o zasadach kierowania pojazdami przewożącymi VIP-a (LIMO + drugi pojazd ochrony) oraz zadaniach kierowców i pozostałych osób z zespołu ochrony.

 3. Wyrobienie u szkolonych kierowców właściwych nawyków w trakcie przewozu osób chronionych dwoma pojazdami (LIMO + drugi pojazd ochrony), wiedzy na temat doboru pojazdów do przewozu VIPa oraz zasad obowiązujących w trakcie ich transportu.

 4. Studium przypadku na podstawie wcześniej przygotowanych założeń.

Szczegóły:

KARTA PRODUKTU